buren

АДЗөвлөлийн сургалт

АДЗөвлөлийн гишүүдэд Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг насан туршын боловсролын багштай ХХМэргэжилтэн хамтран зохион байгууллаа.зөвлөл