buren

БҮРЭН СУМАНД “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-Г ҮЗҮҮЛЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА /2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС/

Овог нэр

Албан тушаал

Хэдэн төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа

Үйлчилгээний жагсаалт

2016 онд

Явуулын үйлчилгээ /бүгд хэдэн удаа/

Явуулын үйлчилгээ хүргэсэн хүний тоо

“Нэг цэгийн үйлчилгээ танхимаар үйлчилсэн хүний тоо

1

Содномын Дагвадорж

Нийгмийн даатгалын Улсын байцаагч

7

1.Иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, дэвтрийг баталгаажуулах

2. Иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулж, дэвтрийг баталгаажуулах

3. Оршуулгын тэтгэмж олголт

4.Жирэмсэн, амаржсаны болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмжийн олголт

5. Шинээр тэтгэвэр тогтоох

6. Нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах

7.Ажилгүйдлийн тэтгэмж

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

600

-

1000

385

7

16

22

1200

4

2

Бүргэдийн Золзаяа

Татварын Улсын байцаагч

6

1.Хог хаягдлын хураамж

2.Галт зэвсгийн албан татвар

3.Үйл ажиллагааны орлогын татвар

4.Автотээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

5.Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

6.Татварын хууль тогтоомжийн талаарх сургалт, сурталчилгаа

2

4

12

4

2

10

303

26

65

45

-

672

45

32

653

301

52

361

3

Бархасын Өлзийтунгалаг

Газрын даамал

7

1.Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх

2. Иргэдэд газар эзэмшүүлж, гэрээ, гэрчилгээ олгох

3. Газрын кадастрын мэдээллийн санг эрхлэх

4. Газрын төлбөрийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх

5.Бэлчээрийн менежментийн талаар төлөвлөгөө боловсруулж, иргэдэд сургалт хийж, гарын авлага тараасан

6.Газрын тухай хууль, тогтоомжийн талаар сургалт сурталчилгаа хийх

7. Сумын тухайн жилийн Газар зохион төлөвлөгөөний төсөл иргэдээс санал авч, төлөвлөгөөнд тусгах

-

-

-

-

9

11

10

-

-

-

-

241

420

131

  

62

98

135

750

420

550

111

4

Мягмаржавын Бямбацэнд

Хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэн

10

1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгох

2.Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

3.Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж

4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламж

5.Алдар цол, ахмад настан тэтгэмж

6. Нийгмийн халамжийн талаарх сургалт, сурталчилгаа

7.Зорилтот бүлгийн иргэдийг малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулах

8. Ажилгүй иргэдийг нийтийг хамарсан ажилд хамруулах

9. Идэвхитэй ажил хайгч иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэх

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар иргэдэд сургалт, сурталчилгаа хийх

eeХуух

-

2

10

2

-

10

1

-

-

6

-

50

10

3

         -

500

5

-

-

120

83

54

50

23

1

250

5

10

120

135

ДҮН

4

30

30

100

3191

6935