buren

2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т

ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03-30                                                                                                                 Баянтөхөм

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээ

Шийдвэрлүүлэлт

Шийдвэр-лэлтийн хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагуудад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

97

92

-

-

5

94,8

Нийт өргөдөл, гомдол

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн уулзсан

Бусад

97

97

-

-

-

-

-

Нийт 441 өргөдлөөс             1. Хүсэлт-97

                                    2.Гомдол

                                    3.Санал

                                    4. Халамжийн асуудлаар 32 хүсэлт буюу 32,9 хувь

                                    5. Нийгмийн даатгалын асуудлаар 5 хүсэлт буюу 5,1 хувь

6. Газрын асуудлаар 35 хүсэлт буюу 36 хувь

7. Улсын бүртгэлд 15 хүсэлт буюу 15,4 хувийг эзэлж байна.

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

АРХИВ-БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ                                     Ц.ГЭРЭЛТУНГАЛАГ

ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                       Т.ТҮВШИНБАТ

2014 ОНЫ 4 УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т 2014 ОНЫ 4 УЛИРАЛД

ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2014-12-25                                                                                                                      

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт %

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын даамалд

224

224

       
 

Халамжийн мэргэжилтэн

166

166

       
 

Улсын бүртгэгч

93

93

       
 

Нийгмийн даатгал

7

7

       
 

Бүрэн сум

490

490

     

100

Хүснэгт № 2

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

/хэлбэрээр/

2014-12-25                                                                                                                  Бүрэн сум

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын даамалд

224

224

-

-

-

-

-

2

Халамжийн мэргэжилтэн

166

166

-

-

-

-

-

3

Улсын бүртгэгч

93

93

-

-

-

-

-

4

Нийгмийн даатгал

7

7

-

-

-

-

-

 

Дүн

490

490

-

-

-

-

-

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                  Т.ТҮВШИНБАТ

Хүснэгт № 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /хувиар/

2014-12-25

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Бүрэн сум

-хүсэлт 490 ширхэг, 100 хувь

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                  Т.ТҮВШИНБАТ

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2014 оны хагас жилд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

/Бүрэн сум/

2014-06-23                                                                                                                  Баянтөхөм

¹

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Улсын бүртгэгч

80

74

   

6

92.5

2

ХХМэргэжилтэн

80

60

   

20

75

3

Нийгмийн бодлого

10

10

     

100

4

Газрын даамал

88

88

     

100

5

Нийгмийн даатгал

21

21

     

100

 

НИЙТ ӨРГӨДӨЛ

279

253

   

26

90.6

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                           Т.ТҮВШИНБАТ

Дэлгэрэнгүй...