buren

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2014 оны хагас жилд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

/Бүрэн сум/

2014-06-23                                                                                                                  Баянтөхөм

¹

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Улсын бүртгэгч

80

74

   

6

92.5

2

ХХМэргэжилтэн

80

60

   

20

75

3

Нийгмийн бодлого

10

10

     

100

4

Газрын даамал

88

88

     

100

5

Нийгмийн даатгал

21

21

     

100

 

НИЙТ ӨРГӨДӨЛ

279

253

   

26

90.6

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                           Т.ТҮВШИНБАТ

 

2014 оны хагас жилд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/

/Бүрэн сум/

2014-06-23                                                                                                                  Баянтөхөм

¹

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Бүрэн сумын ЗДТГ

279

279

         

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                           Т.ТҮВШИНБАТ

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2014 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

2014-03-24                                                                                                                  Баянтөхөм

¹

Үзүүлэлт

Гүйцэтгэл

1

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

96

2

үүнээс ирүүлсэн хэлбэр

өөрөө биечлэн уулзаж амаар өгсөн

 

Бичгээр ирүүлсэн

96

3

Шийдвэрлэж хариу өгсөн өргөдлийн тоо

96

4

үүнээс

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн

-

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

 

Хуулийн хугацаа хэтрүүлж хариу өгсөн

 

5

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байгаа

-

         

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                           Т.ТҮВШИНБАТ

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2013 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

2014-01-06                                                                                                                  Баянтөхөм

¹

Үзүүлэлт

Гүйцэтгэл

1

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

239

2

үүнээс ирүүлсэн хэлбэр

өөрөө биечлэн уулзаж амаар өгсөн

 

Бичгээр ирүүлсэн

239

3

Шийдвэрлэж хариу өгсөн өргөдлийн тоо

223

4

үүнээс

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн

223

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

 

Хуулийн хугацаа хэтрүүлж хариу өгсөн

 

5

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байгаа

16

         

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                           Т.ТҮВШИНБАТ

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

2013-07-04                                                                                                                      Баянтөхөм

¹

Үзүүлэлт

Гүйцэтгэл

1

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

155

2

үүнээс ирүүлсэн хэлбэр

өөрөө биечлэн уулзаж амаар өгсөн

 

Бичгээр ирүүлсэн

155

3

Шийдвэрлэж хариу өгсөн өргөдлийн тоо

148

4

үүнээс

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн

148

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

 

Хуулийн хугацаа хэтрүүлж хариу өгсөн

 

5

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байгаа

7

         

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                           Т.ТҮВШИНБАТ

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2013 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

2013-04-04                                                                                                                      Баянтөхөм

¹

Үзүүлэлт

Гүйцэтгэл

1

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

123

2

үүнээс ирүүлсэн хэлбэр

өөрөө биечлэн уулзаж амаар өгсөн

 

Бичгээр ирүүлсэн

123

3

Шийдвэрлэж хариу өгсөн өргөдлийн тоо

97

4

үүнээс

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн

97

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

 

Хуулийн хугацаа хэтрүүлж хариу өгсөн

 

5

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байгаа

26

         

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                          Т.ТҮВШИНБАТ