buren

2014 ОНЫ 4 УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т 2014 ОНЫ 4 УЛИРАЛД

ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2014-12-25                                                                                                                      

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт %

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын даамалд

224

224

       
 

Халамжийн мэргэжилтэн

166

166

       
 

Улсын бүртгэгч

93

93

       
 

Нийгмийн даатгал

7

7

       
 

Бүрэн сум

490

490

     

100

Хүснэгт № 2

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

/хэлбэрээр/

2014-12-25                                                                                                                  Бүрэн сум

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын даамалд

224

224

-

-

-

-

-

2

Халамжийн мэргэжилтэн

166

166

-

-

-

-

-

3

Улсын бүртгэгч

93

93

-

-

-

-

-

4

Нийгмийн даатгал

7

7

-

-

-

-

-

 

Дүн

490

490

-

-

-

-

-

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                  Т.ТҮВШИНБАТ

Хүснэгт № 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /хувиар/

2014-12-25

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Бүрэн сум

-хүсэлт 490 ширхэг, 100 хувь

БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                  Т.ТҮВШИНБАТ