buren

2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД БҮРЭН СУМЫН ЗДТГ-Т

ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03-30                                                                                                                 Баянтөхөм

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээ

Шийдвэрлүүлэлт

Шийдвэр-лэлтийн хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагуудад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

97

92

-

-

5

94,8

Нийт өргөдөл, гомдол

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн уулзсан

Бусад

97

97

-

-

-

-

-

Нийт 441 өргөдлөөс             1. Хүсэлт-97

                                    2.Гомдол

                                    3.Санал

                                    4. Халамжийн асуудлаар 32 хүсэлт буюу 32,9 хувь

                                    5. Нийгмийн даатгалын асуудлаар 5 хүсэлт буюу 5,1 хувь

6. Газрын асуудлаар 35 хүсэлт буюу 36 хувь

7. Улсын бүртгэлд 15 хүсэлт буюу 15,4 хувийг эзэлж байна.

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

АРХИВ-БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ                                     Ц.ГЭРЭЛТУНГАЛАГ

ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                       Т.ТҮВШИНБАТ