buren

Оготно устгал

Засаг даргын 2016.11.18 ны өдрийн А/214 захирамжийн дагуу хийгдсэн огтоно устгалын ажлыг 2016.11.19 өдрөөс 11.23 ны өдрийн хооронд нийт 8000 га талбайд хийгдэж сумын 32 иргэн уг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.огтоно 1огтоно