buren

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа

Бүрэн суманд орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа өнөөдөр эхэллээ. Нийт Таван багийн 891 өрхөөс 553 өрх судалгаанд хамрагдана. 2017 оны 3 дугаар сар 31-ны байдлаар 3 багийн 26 өрх судалгаанд хамрагдаад байна.орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа