buren

Нийтийг хамарсан ажил

               Аймгийн засаг даргын 2017.11.30 ны өдрийн 01\1912 тоот албан бичгийн дагуу 2017.11.30 ны өдрийн сумын засаг даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэр, сумын засаг даргын 2017.11.30-ны өдрийн А\254 тоот захирамжийн дагуу отор нүүдлийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд Баянтөхөмийн нуураас "Хужир гаргаж, нөөцлөх" нийтийг хамарсан ажил 2017-12.01-с 2017.12.14 хүртлэх хугацаанд хийгдсэн бөгөөд уг ажилыг ХЭМНСАнд бүртгэлтэй ажил хайгч, малчин 13 иргэдээр ажлын 10 хоногийн хугацаанд нэг хүний 100 шуудай нийт 1300 шуудай хужрыг гаргуулан нөөцлөж дууслаа.

Уг ажил явагдах хугацаанд Баянтөхөмийн нуураас Хужир гаргаж, нөөцлөх арга хэмжээнд сумын ЗДТГазраас хужрын шуудай 1300, шатахууны зардал зэрэгт 717500 төгрөгийг зарцуулсан байна.

Ажиллаж буй иргэдийн цагийн бүртгэл, хяналт тавих ажил дээр Төвийн багийн засаг дарга Ж. Пүрэв-Очир, Байгаль орчны улсын байцаагч Ж. Энхбат нартай хамтран ажиллаа.

Баянтөхөмийн нуур энэ жил хужрын гарц сайтай байсан нь нийтийг хамарсан ажлыг зохион явуулахад сайнаар нөлөөлсөн байна.

Дээрх гаргаж нөөцөлсөн 1300 шуудай хужрыг ЗДТГазраас оторт явсан малчин өрхөд хувиарлах арга хэмжээг зохион байгуулж эхлээд байна