buren

Одоогоор 332 өрх хамрагдаад байна

Улсын хэмжээнд өрхийн амьжиргааны түвшинг бодитой тодорхойлох, Үндэсний хэмжээний өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг шинэчлэх, Төрөөс хэрэгжүүлэх эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн хамгаалал хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг салбар хоорондын зохицуулалтыг сайжруулах бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх, төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэх хүртээмжтэй хамруулах хэрэгжилт үр дүнг үнэлэхэд ашиглах зорилгоор улс болон аймаг сумын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ний өдрийг дуустал үргэлжлэх Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд Бүрэн сумын 548 өрхөөс 2017.04.05-ны байдлаар17806980 1304405286317677 1107921951 n 3 тоологч 2 жолооч 1 багийн ахлагч ажиллаж байна

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа

Бүрэн суманд орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа өнөөдөр эхэллээ. Нийт Таван багийн 891 өрхөөс 553 өрх судалгаанд хамрагдана. 2017 оны 3 дугаар сар 31-ны байдлаар 3 багийн 26 өрх судалгаанд хамрагдаад байна.орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

2016.12.02-ны өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй игэний эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэдээ хүлээн авч уулзалт хийлээ. Уулзалтанд таван багийн 20 гаран иргэн хамрагдлаа

Халамж