buren

Санхүүгийн нэг цэгийн үйлчилгээ

sanhuu
Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцооны хүрээнд төсөвт байгууллагуудын батлагдсан төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, төсвийн эрх захирагч нарыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, төсвийн орлогыг бүрдүүлж үргүй зардлыг багасгах, сум орны бие даасан байдлыг хангах, НББ-ийн үйл ажиллагаанд НББОУС-ыг бүрэн нэвтрүүлж, орон нутгийн өмч хөрөнгийн хадгалалт, зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах, өр авлагагүй ажиллах, хууль дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад оршино.