buren

Хүний нөөц

СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ОРОН ТОО

2014он                                                                                                               Баянтөхөм

Албан тушаал

Орон тоо

1

Сумын Засаг дарга

1

2

Сумын Засаг даргын орлогч

1

3

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

1

4

Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

1

5

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

1

6

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

1

7

Байгаль орчны улсын хяналтын байцаагч

1

8

Газрын даамал

1

9

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

1

10

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

1

11

Олон нийтийн интенэт мэдээллийн төвийн ажилтан

1

12

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн

3

13

Багийн засаг дарга

Багийн тоогоор 5

14

Жолооч

1

15

Жижүүр

1

16

Үйлчлэгч

1

17

Нярав

1

18

Гэрээт ажилтан

1

19

Нийт

24

Дээд шатны газар, хэлтэст харяалагдаж ажил үүргээ гүйцэтгэдэг албан тушаалын орон тоо

Албан тушаал

Орон тоо

1

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

1

2

Улсын бүртгэлийн мэргэжилтэн

1

3

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

1

4

Татварын улсын байцаагч

1

5

Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

6

Нийт

5

ЖИЧ: Сумын ЗДТГазар нь нийт 29-н Төрийн албан хаагчидтай Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна. Үүнээс

  1. Улс төрийн албан тушаалтан                         7
  2. Төрийн Захиргааны албан тушаалтан             14
  3. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан           8 тус тус ажиллаж байна.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар

2014 он