• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
МЭДЭЭЛЭЛ
2023 онд Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 550000 төгрөг боллоо. Энэ онд мөрдөгдөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг харууллаа.
ААНБ 550000×24%=132000(сард төлөх)×12сар=1584000(жилд төлөх)
Сайн дурын даатгал хэмжээ 550000×13.5%=74250(сард төлөх)×12 сар=819000 (жилд төлөх)
Эрүүл мэндийн даатгал 550000×1%=5500(сард төлөх)×12сар=66000(жилд төлөх)
0-3настай хүүхдээ асарч буй эхийн 50% хөнгөлөлт 550000×12.5%=34375(сард төлөх)×12сар= 412500( жилд төлөх) тус тус болсон байна.
 
 
2023-01-02 13:54:25