• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
Нэр Хавсралт
1 Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
2 Засаг даргын орлогчийн албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
3 Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
4 Цахим үйлчилгээний ажилтан ТАТАХ
5 Засаг даргын тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
6 Нягтлан бодогчийн албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
7 Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
8 Хууль эрх зүйн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
9 Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
10 Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
11 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ