• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлт
2022 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

2022 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт...

2022-09-20 17:22:35

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

2022 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт...

2022-06-20 16:20:45

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

2022 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт ...

2022-03-30 11:01:05

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

...

2021-09-27 12:20:30

Дэлгэрэнгүй..