• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт

Цахим үйлчилгээний ажилтан...

2022-05-13 12:39:19

Дэлгэрэнгүй..

Засаг даргын тамгын газрын дарга...

2022-04-12 12:39:10

Дэлгэрэнгүй..

Нягтлан бодогч...

2022-04-12 12:39:02

Дэлгэрэнгүй..

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн...

2022-04-12 12:38:51

Дэлгэрэнгүй..

Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн...

2022-04-12 12:38:47

Дэлгэрэнгүй..

Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн...

2022-04-12 12:38:27

Дэлгэрэнгүй..

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн...

2022-04-12 12:37:08

Дэлгэрэнгүй..

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн...

2022-04-12 12:36:36

Дэлгэрэнгүй..