• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2023-06-02 11:34:12

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын орлогчийн албан тушаалын тодорхойлолт

Засаг даргын орлогчийн албан тушаалын тодорхойлолт...

2023-06-02 11:33:12

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2023-06-02 11:30:23

Дэлгэрэнгүй..
Цахим үйлчилгээний ажилтан

Цахим үйлчилгээний ажилтан...

2022-05-13 12:39:19

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Засаг даргын тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:39:10

Дэлгэрэнгүй..
Нягтлан бодогчийн албан тушаалын тодорхойлолт

Нягтлан бодогчийн албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:39:02

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:38:51

Дэлгэрэнгүй..
Хууль эрх зүйн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Хууль эрх зүйн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:38:47

Дэлгэрэнгүй..
Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:38:27

Дэлгэрэнгүй..
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-04-12 12:37:08

Дэлгэрэнгүй..