• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай ТАТАХ
2 Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг түр хориглох тухай ТАТАХ
3 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай ТАТАХ
4 Гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих тухай ТАТАХ
5 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих тухай ТАТАХ
6 Коронавирусын тархалтын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
7 2021 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татах ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
8 Хамтран өмчлөгч хасч газар өмчлүүлэх тухай ТАТАХ
9 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай ТАТАХ
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
11 Хорио цээрийн дэглэм цуцлан хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай ТАТАХ
12 Газар эзэмшсэн захирамжийн бүртгэлд залруулга оруулах тухай ТАТАХ
13 Газар эзэмшсэн захирамжийн бүртгэлд залруулга оруулах тухай ТАТАХ
14 Хорио цээрийн дэглэм цуцлан хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай ТАТАХ
15 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
16 Хорио цээрийн дэглэм цуцлан хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай ТАТАХ
17 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай ТАТАХ
18 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт гамшгийн үеийн Улбар шар түвшинд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай ТАТАХ
19 Коронавирусын тархалтын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
20 Коронавирусын тархалт нэмэгдэж буй үед авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
21 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
22 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай ТАТАХ
23 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
24 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах тухай ТАТАХ
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
26 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
27 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
28 Биеийн тамир спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
30 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
31 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
32 Баг байгууллагын хууль эрх зүйн ухуулагч томилох тухай ТАТАХ
33 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
36 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
38 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих тухай ТАТАХ
39 Халдварт шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх угаалга хийх тухай ТАТАХ
40 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
41 Сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай ТАТАХ
42 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
43 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ТАТАХ
44 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
45 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт үргэлжлүүлэн ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
47 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
48 2021 оны хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай ТАТАХ
49 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
50 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
51 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
52 Сумын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
54 Өвөлжөө, хаваржааны бүс нутаг чөлөөлөх тухай ТАТАХ
55 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
56 Залуучуудын салбар зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
57 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
58 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах тухай ТАТАХ
59 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
60 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт үргэлжлүүлэн ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
61 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай ТАТАХ
62 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
63 Түргэвчилсэн оношлуурыг төлбөртэй болгох тухай ТАТАХ
64 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
65 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт үргэлжлүүлэн ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
66 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт үргэлжлүүлэн ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
67 Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүр нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
68 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
69 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинэчлэн тухай ТАТАХ
70 Үлдэгдэл татан төвлөрүүлэх тухай ТАТАХ
71 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
72 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
73 Мал амьтны сэг, зэм устгах ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
76 Сургууль Цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
77 Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
78 Тусгаарлан ажиглах байрыг шинэчлэн баталгаажуулах тухай ТАТАХ
79 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
80 Зардал гаргах тухай ТАТАХ
81 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
82 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
83 Сумын Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
84 Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
85 Нөлөөллийн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
86 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
87 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
88 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
89 Дархлаажуулалтын түр цэгийг баталгаажуулах тухай ТАТАХ
90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
92 Мал эмнэлгийн зарим ажил үйлчилгээний жишиг үнэлгээг тогтоох тухай ТАТАХ
93 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
94 Хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай ТАТАХ
95 Хүний хөгжил-Эрүүл мэндийг дэмжих урианы жилийн ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
96 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай ТАТАХ
97 Өмч хамгаалах комисс томилох тухай ТАТАХ
98 Техникийн комисс байгуулах тухай ТАТАХ
99 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
100 Шагнал урамшуулал олгох тухай ТАТАХ
101 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай ТАТАХ
102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
103 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай ТАТАХ
104 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн үед авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
105 Ажиглах байрыг баталгаажуулах тухай ТАТАХ
106 Ажилтан томилох тухай ТАТАХ
107 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн үед авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
108 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ